Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

  Değerli Vatandaşlarımız;

  Ataşehir Belediyesi 5747 sayılı yasa ile kurulmuş olup belediye kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuatın kendisine yüklemiş olduğu yetki ve sorumlulukları kullanmaktadır. Atasehir Belediyesi  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu olguyla, Kurum olarak   Atasehir Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Atasehir Belediyesi veri sorumlusu sıfatıyla sorumlulukları üstlenmektedir.
   

  Atasehir Belediyesi’nin Kişisel verileri toplamasının yasal dayanakları

  Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Vatandaşlarımızın kişisel verileri, başta 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda yasal haklarının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla işlenmektedir.
   

  Ataşehir Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

  www.atasehir.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye veya mobil uygulamalarımız üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Ataşehir Belediyesi tarafından işlenmektedir.
   

  Ataşehir Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

  1.Kurumsal web sitelerimiz,mobil uygulamalarımız ve e-belediye üzerinden işlem yapanın / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek.

  1. Çağrı Merkezi  üzerinden yapılan  bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek.
  2. Elektronik ortam ve platformlarda  (web sitesi, internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
  3. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek.
  4. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi, mobil uygulama ve e-belediye uygulamalarında işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek.
  5. Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek.

  7.Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek.

  8.Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
   

  Ataşehir Belediyesi kişisel verileri nasıl  korunuyor?

  Ataşehir Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Ataşehir Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Ataşehir Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
   

  Ataşehir Belediyesi kişisel verilerinizi  paylaşıyor mu?

  Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasal mevzuat uyarınca  kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer mevzuatın belediyelere yüklemiş olduğu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişi ve kurumlarla 6698 sayılı yasaya uygun olarak  kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Ataşehir Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. 
   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 

  Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   d Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   f) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Belediyemize iletmeniz gerekmektedir.
   

  Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

  KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Ataşehir Belediyesi’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için vatandaşlarımızın Ataşehir Belediyesi ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
   

  Çerez Politikası Nedir?

   Bu çerez uygulamaları politikası Ataşehir Belediyesi tarafından veya onlar adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar içindir.

  Çerezler (Cookies) Nedir?

  Çerezler web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.

  Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz.

  Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Destek Al

İletişim sayfamızdan bize her türlü soru, şikayet ya da önerilerinizi iletebilirsiniz.

Destek Al
E-Öğrenme

Ders materyalleri ve deneme sınavlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Giriş Yap
S.S.S

Sıkça sorulan sorular sayfamızda en çok akla gelen soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Görüntüle
Yukarı